GA
Serveis
Cutillas
   
QuiSom
OnSom
Contacte
Cutillas Gestió i Assessorament ofereix un assessorament jurídic laboral per a empreses i particulars.

Empreses:

 • Realització de nòmines, pagues extres, butlletins de cotització a la seguretat social, confecció de les declaracions d’IRPF dels treballadors, resums anual de retencions del IRPF,
  certificats de retencions als treballadors, confecció dels contractes de treball i les pròrrogues.

 • Tramitació davant la Seguretat Social de les altes i baixes de treballadors i de les baixes per malaltia davant l’INSS o les Mútues d’accidents de treball.

 • Assessorament integral sobre modalitats de contractació, possibles bonificacions a la contractació, modificacions del regim de tributació i actualització de convenis col·lectius.

 • Defensa i assessorament jurídic davant el CEMAC, els Jutjats del Social i la Inspecció de Treball.


 • Assessorament en matèria de drets i deures dels treballadors i empreses.

 • Faltes i sancions dels treballadors, acomiadaments disciplinaris i objectius.

 • Tramitacions davant el Fons de Garantia Salarial.

 • Informació i anàlisi de costos laborals.

 • Règim d’autònoms: Tramitació integral.

Particulars:

 • Prestacions de la Seguretat Social: Incapacitat temporal, invalideses, jubilacions, defunció, viduïtat.

 • Reclamacions de quantitat i per acomiadament. Revisions de nòmines i contractes.

 • Prestacions d’atur: capitalitzacions de l’atur